Procedure aanmelding en opzegging lidmaatschap - kosten contributie


Aanmeldingsprocedure
Aanmelden voor de HKH kan maandelijks (per eerste van de maand) en geschiedt middels het daarvoor bedoelde aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient te allen tijde van een handtekening van de huisarts te zijn voorzien (dit geldt ook voor huisartsen in loondienst).

De hoogte van de contributie/bijdrage voor het eerste lidmaatschapsjaar wordt – bij aanvang lidmaatschap c.q. aansluiting – naar rato van het resterende aantal kalendermaanden van desbetreffend kalenderjaar berekend. Wordt u per 1 maart lid, dan dient u 10/12de deel van het jaarbedrag te voldoen.

Wijziging
Wijzigingen voor de HKH kunnen middels het daarvoor bedoelde wijzigingsformulier gecommuniceerd worden. Dit formulier dient te allen tijde van een handtekening van de huisarts te zijn voorzien (dit geldt ook voor huisartsen in loondienst).

Opzegtermijn en afmeldingprocedure
Het LHV- en HKH lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan statutair één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk worden opgezegd. Met inachtneming van de opzegtermijn van één maand kan afmelden voor het lidmaatschap HKH alleen geschieden middels een schriftelijke opzegging van de huisarts of middels het daarvoor bedoelde afmeldformulier.  

Bedragen en vorm van inning In onderstaand overzicht treft u de contributie van de HKH ('nieuwe stijl'[1]) voor het jaar 2019 aan. De contributie HKH was altijd al exclusief de KHH- en PAM-bijdragen, maar door de overdracht van deze activiteiten naar Hadoks worden deze bijdragen niet langer vanuit de HKH gefactureerd. U zult hiervoor vanaf 1 januari 2019 een factuur vanuit Hadoks ontvangen. De contributie voor het LHV- en HKH-lidmaatschap zijn fiscaal aftrekbaar.  

Betreft

Huisartsen Kring Haaglanden

Contributie HKH 2019

€ 175,00 per huisarts

Onderscheid fulltime versus parttime werken?

Ja 

Te innen bij [2]

Huisarts

Hoe te handelen in geval van wanbetaling [3]

Maximaal 2x aanmanen en dan per direct royeren

Contributiesystematiek
Bovenstaande bijdragen hebben betrekking op fulltime werkende huisartsen. In de HKH-ledenraad van 1 december 2008 is het voorstel aangenomen om de HKH-contributiesystematiek af te stemmen aan die van de LHV. De onderliggende reden hiervoor is ‘bijdrage naar draagkracht’. Dit besluit resulteert in onderstaande prijsdifferentiatie.

 

huisarts

 

 

Trapcode

 

Gem. BBI

2019

Percentage HKH contributie

2019

HKH

contributie

(in EUR)

Vrijgestigde huisarts

 

 

 

 

 

Trapcode 1

€ 20.500

50%

€ 87,50

 

Trapcode 3

€ 62.715

50%

€ 87,50

 

Trapcode 5

€ 103.695

50%

€ 87,50

 

Trapcode 7

€ 143.430

75%

€ 131,25

 

Trapcode 9

€ 184.410

100%

€ 175,00

 

Trapcode 11

€ 201.900

100%

€ 175,00

Waarnemers

 

 

 

 

 

Trapcode 0-3

€ 15.695

50%

€ 87,50

 

Trapcode 4-6

€ 52.315

50%

€ 87,50

 

Trapcode 7-9

€ 83.825

60%

€ 105,00

 

Trapcode 10

€ 94.410

60%

€ 105,00

 

 

 

 

 

HID/HIDHA

 

 

 

 

 

Trapcode 0-3

€ 10.000

50%

€ 87,50

 

Trapcode 4-6

€ 30.000

50%

€ 87,50

 

Trapcode 7-9

€ 50.000

60%

€ 105,00

 

Trapcode 10

€ 60.000

60%

€ 105,00

 

 

 

 

 

Buitengewoon lid

 

n.v.t.

 

€ 0,00

Junior leden / AIOS

(incl. 1 jaar na afronding opleiding)

 

€ 0

 

€ 0,00

Senior leden [4]

 

€ 0

 

€ 100,00

Ereleden

 

€ 0

 

n.v.t.


Wijziging contributiesystematiek
Met ingang van 1 januari 2015 is het nieuwe fiscale kader voor Beroepspensioenfondsen van kracht geworden. Dit betekent dat de SPH vanaf 2015 niet meer het Bruto Beroepsinkomen (BBI) als grondslag voor de pensioenpremie hanteert, maar 'de winst uit onderneming', met een terugwerkende kracht van 3 jaar. Naar aanleiding van de nieuw ontstane situatie wordt de vaststelling LHV/HKH-contributie herzien. Voorstel is om de huidige definitie van het BBI te blijven gebruiken en zelf de inkomensklassen (trapcodes) te gaan onderhouden, zowel voor de vrijgevestigde en waarnemende huisartsen als ook voor de huisartsen in dienstverband. Om de overgang naar het - nog vast te stellen - beleid contributiesystematiek van de LHV zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt in 2019 de contributie bepaald aan de hand van de inkomensklassen die voor de contributieheffing 2018 gebruikt zijn. Leden ontvangen een factuur afhankelijk van de categorie waarin zij in 2018 vielen.  

Indien voor de administratie niet duidelijk kenbaar is in welke categorie een lid valt, ontvangt het lid een factuur voor 100% HKH contributie.

Mochten leden vanwege een gewijzigde inkomenssituatie van mening zijn dat zij lager ingedeeld moeten worden, dan kunnen zij hiervoor het volgende bewijs aanleveren:

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Anneke Jansen, via T: (070) 302 98 22 of via E: ajansen@kringhaaglanden.nl.


[1] In relatie tot Hadoks.
[2] Ook in geval van een huisarts in loondienst wordt bij de huisarts zelf geïncasseerd.
[3] Op de 2de aanmaning gevolgen van uitblijvende betaling vermelden (zijnde uit handen geven van de vordering aan incassobedrijf en zo nodig royement per datum x).
[4] Een lid is seniorlid als hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers