Contractering

Conform Uitvoering toezeggingsbesluit LHV, brief van mr. drs. L. Hennink aan zorgverzekeraars, d.d. 6 februari 2013


Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat de LHV-Huisartsenkringen niet met zorgverzekeraars zullen onderhandelen over concurrentieparameters in de door zorgverzekeraars aan te bieden huisartsenzorgcontracten.

Dat betekent dat de LHV-Huisartsenkringen niet kunnen onderhandelen over ondermeer tarieven, het wel of niet aanbieden van bepaalde vormen van zorg, service levels, het wel of niet behandelen van bepaalde (groepen) patiënten en hoeveelheid zorg die zij aanbieden. Over dergelijke concurrentiële onderwerpen zal de LHV zich ook onthouden van het mondeling dan schriftelijk kenbaar maken van wensen en standpunten aan haar leden. Ook zullen de LHV-Huisartsenkringen geen tekenadviezen geven aan hun leden en zullen zij geen forum c.q. podium bieden voor hun leden om tot afstemming te komen op dergelijke onderwerpen.

Dat laat onverlet dat de LHV-Huisartsenkringen, zoals hierna wordt beschreven, op afgebakende gebieden nog wel kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars en mogen blijven overleggen over huisartsenzorg en huisartsenzorgcontracten.

M&I-modules en (keten)zorgprojecten

In de eerste plaats is het voor de LHV-Huisartsenkringen nog steeds mogelijk om metzorgverzekeraars te onderhandelen over de invulling van M&I-modules. Dit is het geval als het gaat om projectvoorstellen die door de LHV-Huisartsenkringen zijn gedaan en voor zover – kort gezegd – collectief onderhandelen noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de M&I-modulesin het belang van de patiënt. Van geval tot geval zullen de LHV-Huisartsenkringen moeten vaststellen of zij met u kunnen onderhandelen.

Daarnaast blijft het de LHV-Huisartsenkringen toegestaan in het kader van de invulling van (keten)zorgprojecten te onderhandelen met zorgverzekeraars en de ketenzorgpartners, indien en voor zover dat – kort gezegd – noodzakelijk is voor het realiseren van (keten)zorgprojecten. Ook in dit geval zullen de LHV-Huisartsenkringen per situatie nagaan of zij kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars.

Bespreken niet-concurrentievoorwaarden en leveren input

Verder kunnen de LHV-Huisartsenkringen nog steeds met zorgverzekeraars overleggen over nietconcurrentieparameters, zoals (de regionale vertaling van) landelijk vigerende medische standaarden, kwaliteitsindicatoren, best practices, afstemming van administratieve procedures en gezamenlijke inkoop van onder meer apparatuur zonder dat dit uiteindelijk uitmondt in een tekenadvies.

Klankbordrol blijft mogelijk

Tot slot, om te bewerkstelligen dat zorgverzekeraars voeling blijven houden met het veld en de nodige informatie krijgen voor een goede vormgeving van de huisartsenzorgcontracten, blijft het voor de LHV-Huisartsenkringen mogelijk om als klankbord voor zorgverzekeraars te fungeren, ook als het gaat om concurrentieparameters. De LHV-Huisartsenkringen kunnen dan ook aan zorgverzekeraars kenbaar maken welke aspecten zij van belang achten voor de contracten, welke knelpunten zij signaleren in de uitvoering van de contracten en welke standpunten en wensen zij hebben tenaanzien van de contractvoorwaarden. Dit kunnen zij echter alleen doen tot het moment – voor wat betreft de concurrentieparameters – dat de zorgverzekeraar de contractvoorwaarden heeft geformuleerd en voornemens is deze op te nemen of reeds opgenomen heeft in de huisartsenzorgcontracten.

Dat betekent dat zorgverzekeraars richting de LHV-Huisartsenkringen steeds duidelijk moeten maken of de contractvoorwaarden die zij aan hen voorlegt zo zullen worden opgenomen in de contracten of dat die voorwaarden slechts conceptvoorwaarden zijn ten aanzien waarvan de LHV-Huisartsenkringen nog input kunnen leveren zoals hiervoor geschetst.

In de hiervoor beschreven toegestane situatie, treedt de LHV-Huisartsenkring op als klankbord, zonder dat er afstemming is tussen de bestuurders van de LHV-Huisartsenkring en haar achterban.

Actuele informatie

Fundament voor de huisartsenzorg 2011-2013: Fundament CZ-LHV

Contactpersoon contractering

Henriëtte Dekkers-Sinke

T 070-3029822

E hdekkers@kringhaaglanden.nl

 

 

 

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers