Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Conform de Wkkgz dient een zorgaanbieder (huisarts) te voldoen aan een aantal verplichtingen, te weten:

  1. te beschikken over een klachtenregeling;
  2. te werken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  3. en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.  

Vanaf 1 januari 2017 zal de regionale klachtopvang conform de Wkkgz verlopen volgens de model Klachtenregeling, zoals opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een onafhankelijke, regionale klachtenfunctionaris zal, inzake zowel signalen, klachten als begeleiding bij klachtopvang, huisarts (en desgewenst overige eerstelijns hulpverleners in het kader van de ketenzorg) en patiënt bijstaan. Hierbij wordt ernaar gestreefd om, middels de inzet van de klachtenfunctionaris èn klachtenbemiddelaar, zoveel mogelijk klachten regionaal af te handelen en escalatie naar de (landelijke) geschilleninstantie te voorkomen.

Uiteraard is een ieder die betrokken is bij uitvoering van de wet en dus bij het uitvoeren van een klachtregeling tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens verplicht, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht.

Kwaliteitsbevordering door casusbeschrijvingen

Een van de manieren waarop de KHH wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg is het publiceren van geanonimiseerde klachtcasussen, al dan niet voorzien van een bijschrift van een collega. Aangezien deze informatie alleen voor leden van de HKH beschikbaar is, is deze informatie te bereiken via de leden ingang.

Vrije artsenkeuze en een andere huisarts kiezen

Het HKH standpunt inzake de vrije artsenkeuze houdt, kort gezegd, in dat het bestuur zich op het standpunt stelt dat afspraken over het niet overnemen van elkaars patiënten binnen een Huisartsengroep (HAGRO) niet gepast zijn en dat wanneer de huisarts bij de HKH bekend staat als "open voor nieuwe inschrijvingen" de huisarts in elk geval een kennismakingsgesprek met nieuwe patiënten aan gaat. 

Het volledige HKH standpunt vindt u hier. Aan het HKH standpunt kunt u geen rechten ontlenen.

De Patiëntenfederatie Nederland en de LHV hebben een brochure uitgebracht. Klikt u hier voor de folder voor huisartsen en hier voor die voor patiënten.


Contactpersoon Klachtenregeling

mw. mr. E.B. Schaafsma-van Campen, klachtenfunctionaris

T 070-3029822
E mailto:eschaafsma@kringhaaglanden.nl 

Aansluiten bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden?

Webdesign & Content Management Systeem door De Webmakers